Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszelkich podmiotów (Użytkownik) odwiedzających witrynę www.bpws.pl (Witryna), będącą własnością BPWS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/315 (00-872 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797899, posiadającej numer NIP: 5272901501 oraz numer REGON: 384037095 (BPWS sp. z o.o.).

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BPWS sp. z o.o. BPWS sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkownika i ochronę udzielonych przez Użytkownika informacji, w tym zwłaszcza danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny.

BPWS sp. z o.o. zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Witryny w sposób anonimowy.Polityka prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

ZAKRES PRZETWARZANIA

BPWS sp. z o.o. gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkownika z Witryną, treściami i usługami, w tym informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Witryny, ruchu do i z Witryny.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów systemowych jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika)
 • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.Dane zapisane w logach systemowych nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Witryny i nie są wykorzystywane przez BPWS sp. z o.o. w celu identyfikacji Użytkownika.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu udoskonalenie Witryny oraz dostosowywanie Witryny do potrzeb Użytkownika.

Dane Użytkownika przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 • dostarczania treści oraz usług Użytkownikowi, w tym treści dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług BPWS sp. z o.o.,
 • informowania o treściach i usługach BPWS sp. z o.o. oraz treściach i usługach innych podmiotów współpracujących z BPWS sp. z o.o.,
 • udostępniania w Witrynie przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • odpowiedzi na reklamacje i skargi,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w BPWS sp. z o.o.,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług BPWS sp. z o.o., przekazywania informacji na temat innych usług BPWS sp. z o.o., a także dostarczania w Witrynie spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam BPWS sp. z o.o. oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes BPWS sp. z o.o.

W interesie BPWS sp. z o.o. jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

BPWS sp. z o.o., co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w których BPWS sp. z o.o. posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez BPWS sp. z o.o.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Witryny lub praw innych Użytkowników.Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta BPWS z o.o. w celu dostarczania usług Użytkownikowi (np. podmioty zapewniające hosting Witryny). W takich przypadkach BPWS sp. z o.o. zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych.

BPWS sp. z o.o. może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Witrynę. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez BPWS sp. z o.o. w ramach Witryny:

 • prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika BPWS sp. z o.o. potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych: w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od BPWS z o.o. ich sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych osobowych: Użytkownik może domagać się od BPWS sp. z o.o. usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez BPWS sp. z o.o.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od BPWS sp. z o.o. czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres e-mail) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania BPWS sp. z o.o. nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych;
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych: Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez BPWS sp. z o.o. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez BPWS sp. z o.o. jego danych osobowych, kiedy:
 • BPWS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 • dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
 • przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie. Użytkownik może wykonywać opisane wyżej uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bpws.pl.
 • prawo wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

BPWS sp. z o.o. przechowuje dane osobowe Użytkownika jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez BPWS sp. z o.o. roszczeń w stosunku do Użytkownika.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Witrynie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Witryny do potrzeb Użytkownika.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Witryny. Za ich pomocą dostarczane są BPWS sp. z o.o. informacje statystyczne o ruchu Użytkownika, aktywności Użytkownika i sposobie wykorzystania Witryny. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Witryny – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

BPWS sp. z o.o. informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z BPWS sp. z o.o., w celu wyświetlania reklam w Witrynie mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

BPWS sp. z o.o. korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Witrynie. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”. Witryna wykorzystuje także usługę stron trzecich, dzięki której BPWS sp. z o.o. uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Witryny oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.

Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.:

 • https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 • http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Witryny.

Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Witryny BPWS sp. z o.o. zaleca zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności / bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Witryny oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Ze względów bezpieczeństwa BPWS sp. z o.o. zaleca korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Marketing prowadzony w ramach Witryny pozwala BPWS sp. z o.o. oferować usługi za darmo. BPWS sp. z o.o., jak i reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w Witrynie oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” BPWS sp. z o.o. oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Witryny reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w Witrynie oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Witrynie.Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Witryny mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.

Dane o aktywności Użytkowników w Witrynie mogą być także udostępniane partnerom marketingowym BPWS sp. z o.o. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Witrynie. Witryna wykorzystuje także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”.

Umożliwia to partnerom BPWS sp. z o.o. wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Witryną.

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Witryny nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Witrynie z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Witrynie, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

BPWS sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje przekazywane przez Użytkownika przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. BPWS sp. z o.o. zabezpiecza dane Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

KONTAKT

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez BPWS sp. z o.o. należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bpws.pl, lub pisemnie na adres: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa.